Quạt trần đèn CQ8168

Quạt trần đèn CQ8168 
Hình ảnh bàn giao