Quạt trần đèn CQ2751 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường