Đèn Chùm Đồng D7318-6 : 6.200.000
 Đèn Chùm Đồng D7318-8 : 9.500.000
 Đèn Chùm Đồng D7318-10 : 12.000.000
Hình ảnh bàn giao