Đèn Chùm Đồng D7303-8 : 8.500.000
Đèn Chùm Đồng D7303-10 : 9.900.000
Đèn Chùm Đồng D7303-10+5 : 14.500.000
 Đèn Chùm Đồng D7303-6
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường