Đèn Chùm Đồng D7037
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường