Quạt trần Nhật Kaiyo OSA-234
 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường