Quạt trần Nhật Kaiyo OKI-2011
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường