Đèn thả trang tri bàn ăn CTH-801 
Hình ảnh bàn giao