Đèn Chùm Đồng D7303-6 : 6.000.000
Đèn Chùm Đồng D7303-8 : 7.700.000
Đèn Chùm Đồng D7303-10 : 9.400.000
Đèn Chùm Đồng D7303-10+5 : 14.500.000
 Đèn Chùm Đồng D7303-6
Hình ảnh bàn giao